Nastavení RRR a procenta pozice / RRR and position percentage settings

on-line nápověda k MSDB
Marek
Administrátor fóra
Příspěvky: 43
Registrován: 10 lis 2018 19:56

Nastavení RRR a procenta pozice / RRR and position percentage settings

Příspěvek od Marek » 10 kvě 2021 18:44

[EN]

When opening multiple positions / dividing a position into several parts / you can set your own RRR and volume percentage for each individual part of the position!

Example RRR:
If you divide the position into 3 parts, the setting may look like this: 1.2/2.5/4
Thus the RRR for TP1 is 1.2, for TP2 2.5 and for TP3 the RRR is set to 4. 1/3 of the volume will be applied to each part, ie for example the volume 0.36 will be divided as 3 x 0.12

Example with volume setting:
For example, if we change the notation as 1.2*50/2.5/4
In this case, the RRRs will be the same as above, only the volume of the position will be divided into 50% of the volume for TP1, on TP2 and TP3 the calculated volume will be 25%. Thus, the result of the total volume will be as three positions in the values ​​0.18, 0.9, 0.9.

You can set the division directly in the panel for position definition, or use the extended panel for settings, where it is possible to define settings in clear tables.

When trading, a scenario is applied that corresponds to the defined division. If you change the division value, the scenario also changes.

Another example of writing:
Division into 4 positions, volume setting for two positions: 1*40/2.2*30/3.5/5
The positions will be with RRR 1, 2.2, 3.5 and 5, the volume will be divided in percentages as 40, 30, 15 and 15.

Note: The RRR setting is applied to the positions using order (manual). The percentage volume is applied to both order (manual) and order (wizard).

Recommendation: The best and fastest way to open positions behind the Market is to hold down the Ctrl key and click on the desired SL location. If you still hold down Ctrl, you can still click to move the SL to another level while still applying RRR. If you hold down the Shift key, you can define a pending position instead of a position behind Market. The first click is the position of the position, the next is SL, then TP. In this case, the RRR is applied only to the initial position definition, the RRR no longer respects further adjustments.


[CZ]

Při otevírání více pozic / dělení pozice na více částí / můžete pro každou jednotlivou část pozice nastavit vlastní RRR a procento objemu!

Příklad RRR:
Pokud dělíte pozici na 3 části, může nastavení vypadat třeba takto: 1.2/2.5/4
Tedy RRR pro TP1 je 1.2, pro TP2 2.5 a pro TP3 je nastaveno RRR na hodnotu 4. Na každou část bude aplikována 1/3 objemu, tedy například objem 0.36 bude rozdělen jako 3 x 0.12

Příklad s nastavením objemu:
Pokud pozměníme zápis například jako 1.2*50/2.5/4
V tomto případě budou RRR stejné jako výše, pouze objem pozice bude rozdělen na 50% objemu pro TP1, na TP2 a TP3 připadne dopočtený objem 25%. Tedy výsledek celkového objemu bude jako tři pozice v hodnotách 0.18, 0.9, 0,9.

Dělení můžete nastavit přímo v panelu pro definici pozice, nebo použijte rozšířený panel pro nastavení, kde je možno definovat nastavení v přehledných tabulkách.

Při obchodování se aplikuje takový scénář, který odpovídá definovanému dělení. Pokud hodnotu dělení změníte, změní se i scénář.

Další příklad zápisu:
Dělení na 4 pozice, nastavení objemu u dvou pozic: 1*40/2.2*30/3.5/5
Pozice tedy budou s RRR 1, 2.2, 3.5 a 5, objem bude rozdělen v procentech jako 40, 30, 15 a 15.

Pokud nemáte s nastavováním zkušenosti, doporučujeme použít průvodce, kterého vyvoláte červeným tlačítkem ">" na řádku "ratio, RR / měna" v panelu.

Upozornění: Nastavení RRR je aplikováno na pozice pomocí order (manual). Procentuální objem je aplikován na order (manual) i order (wizard).

Doporučení: Nejlepší a nejrychlejší způsob otevírání pozic za Market je přidržení klávesy Ctrl a kliknutí na místo požadovaného SL. Pokud stále držíte Ctrl, stále je možno klikat a přemístit tak SL na jinou úroveň, při tom se stále aplikuje RRR. Pokud podržíte klávesu Shift, místo pozice za Market můžete definovat pozici čekající. První klik je umístění pozice, další je SL, poté TP. V tomto případě se RRR aplikuje pouze na úvodní definici pozice, další úpravy už RRR nectí.

---
posdiv1.png
posdiv1.png (145.31 KiB) Zobrazeno 8683 x
posdiv2.png
posdiv2.png (62.61 KiB) Zobrazeno 8683 x
posdiv3.png
posdiv3.png (60.13 KiB) Zobrazeno 8683 x